Política de Privacitat

Albet Comercial S.L.U., com a responsable del lloc web www.albet.es, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i demés normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), l’informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i
organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes. 
 
FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats: 
– Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web;
– Remetre les comunicacions comercials publicitàries per email, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que l’Usuari hagi consentit expressament a l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la NEWSLETTER;
– Respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari;
– Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’Usuari
– Utilitzar les seves dades per contactar-li, tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la seva opinió sobre el servei prestat i,
– Notificar-li canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, avís legal o política de cookies.  
– Es realitzaran anàlisi de perfils i d’usabilitat.
– Les dades de clients i/o proveïdors seran tractats, dins de la relació contractual que els vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborables que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.
Pot revocar a qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” a info@albet.es. 

D’acord amb la LSSICE, Albet Comercial S.L.U. no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions. No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites llevat per obligació legal o requeriment judicial.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà al moment de marcat de la casella corresponent a l’hora de  recollir les seves dades. 
El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del Prestador.
En els casos en què existeixi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES 
Albet Comercial S.L.U. no duu a terme cap cessió o comunicació de dades tret que existeixi necessitat raonable per complir amb un procediment judicial, obligació legal o prèvia obtenció del consentiment de l’usuari. 
Tampoc es realitzaran transferències internacionals de les seves dades de caràcter personal sense el seu consentiment previ sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà solament la que disposi en aquest moment el prestador.
Albet Comercial S.L.U. no cedirà les dades recollides a tercers tret que existeixi necessitat raonable per complir amb un procediment judicial, obligació legal o prèvia obtenció del consentiment de l’usuari. La informació que vostè ens proporcioni tant a través d’aquest lloc web com a través de l’aplicació serà allotjada en els servidors de Albet Comercial S.L.U.. En cap cas aquest encarregat del tractament subcontractarà serveis que comportin algun tractament de dades per tercers sense el nostre previ consentiment.

COMUNICACIONS
Qualsevol comunicació remesa quedarà incorporada als sistemes d’informació de Albet Comercial S.L.U. En acceptar les presents condicions, termes i polítiques, l’Usuari consent expressament al fet que Albet Comercial S.L.U. realitzi les següents activitats i/o accions, tret que l’Usuari indiqui el contrari: 
• L’enviament de comunicacions comercials i/o promocionals per qualsevol mitjà habilitat informant els Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat. 
• En cas que l’Usuari hagi consentit expressament a l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la NEWSLETTER, l’enviament d’aquestes comunicacions per mitjans electrònics informant els Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes de Albet Comercial S.L.U. iguals o similars als quals van anar inicialment objecte de contractació o d’interès per l’Usuari.
• La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.  

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES 
Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant Albet Comercial S.L.U. presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a info@albet.es, indicant com a Assumpte: “PROTECCIÓ DE DADES: DRETS AFECTATS”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei. 
Drets:
• Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmesos a tractament. 
• Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incomplets.
• Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequats o excessius.
• Dret d’oposició: dret de l’interessat al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el mateix.
• Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.
• Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecto de tractament a l’interessat, a fi que aquest pugui transmetre’ls a un altre responsable, sense impediments.
• Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.
Com a usuari, té dret a retirar el consentiment prestat a qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del  tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.
També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en  relació amb la protecció de les seves dades (agpd.es).

CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES
Les seves dades es conservaran mentre duri la relació  comercial amb nosaltres o exerciti el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem determinats dades personals identificatives i del tràfic durant el termini màxim de 2 anys per al cas que fos requerit pels Jutges i Tribunals o per incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web.
No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades. 

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT 
Albet Comercial S.L.U. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials. 

LEGISLACIÓ
Amb caràcter general les relacions entre Albet Comercial S.L.U. amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual es sotmeten expressament les parts, essent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.